Het MIJN.streek Transmuraal Formularium

Vanuit de proeftuin Anders Beter is een kerngroep gestart met het ontwikkelen van een transmuraal formularium voor de Westelijke Mijnstreek. Inmiddels is ook proeftuin MijnZorg voor de Oostelijke Mijnstreek aangehaakt bij dit initiatief.

Met dit bovenregionale project:

  • worden statine, protonpompremmers (PPI) en ATII-blokkers afspraken geborgd
  • blijft de situatie voor de gefuseerde maatschappen van Zuyderland Medisch Centrum werkbaar
  • wordt op één manier met de patiënt gecommuniceerd
  • wordt bijgedragen aan de Triple Aim gedachte. Samen een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid. Een aanpak die de groei in de zorgkosten beperkt, waaraan doelmatig voorschrijven een belangrijke bijdrage levert in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. Samengevat: samen, zinvol en zuinig!

Aanpak

Basis van het formularium is Asten en de reeds gemaakte afspraken inzake statines, PPI en ATII. Momenteel wordt het Nijmeegse formularium naast het Asten formularium gelegd. Een combinatie van deze twee formularia vormt uiteindelijk het MIJN.streek formularium. Een verdere verdiepingsslag is te analyseren welke voorkeursmiddelen wetenschappelijk bewezen zijn op harde eindpunten. Uiteraard zijn monitoring en feedback onderdeel van het proces. Als deze analyse gemaakt is, is het bijhouden van het formularium een continue proces.

ICT als ondersteuning

Gezien de hoeveelheid aan afspraken in een dergelijk formularium zal het inrichten van een regionaal beheersysteem voor alle Huisarts Informatie Systemen (HIS) en het ziekenhuis een belangrijke randvoorwaarde zijn voor het slagen van de uitvoering. Huisartsen worden via Medisch Coördinatie Centrum MCC Omnes op de hoogte gehouden van relevante stappen die hierin worden gezet.

Kans regionale afspraken

Landelijke onvrede van huisartsen over de manier van meten en belonen van doelmatig voorschrijven heeft bij verzekeraars geleid tot verkenning van andere manieren om doelmatig medicijngebruik te bevorderen in de huisartsencontracten. Het project “transmuraal formularium” is gekozen als pilot als men tijdig tot afspraken kan komen die de huisartsencontractering 2017 doelmatig voorschrijven. De projectgroep werkt hard om benodigde zaken uit te zoeken en op te leveren. Hoe dan ook de stappen die gezet worden, dragen sowieso bij aan de doelen die gesteld zijn.