De partners van Anders Beter

In Anders Beter zijn veel verschillende partijen betrokken, en dat zullen er in de toekomst nog veel meer worden. We onderscheiden op dit moment twee niveaus van actief betrokkenen:

    1. Coalitiepartners
    2. Samenwerkingspartners

Coalitiepartners

Ziekenhuis Sittard-Geleen

Zuyderland is de nieuwe naam van Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch Centrum die op 1 januari 2015 zijn gefuseerd.  Eén ziekenhuis op meerdere locaties (hoofdlocaties: Sittard-Geleen en Heerlen), tien zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg , jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en huishoudelijke hulp. Zuyderland staat voor het verbeteren van kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid van de zorg, voor en sámen met de patiënt. De optelsom van de kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Limburg. Nu en in de toekomst. Specialisaties zijn gebundeld, waardoor de zorg – locatiegericht – nog beter is afgestemd op de patiënt. Als opleidingsziekenhuis heeft Zuyderland kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Anders Beter biedt Zuyderland de mogelijkheid om samen met de zorgvragers, andere zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars te werken aan toekomstbestendige zorg in onze regio. We staan daarbij voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Ziekenhuis Sittard-GeleenZuyderland
Patiëntenorganisatie

Het Huis voor de zorg is een stichting die zorgvragers en zorgconsumenten een eigen stem geeft in Limburg, samen met een sterk netwerk van provinciale maatschappelijke organisaties. Het Huis voor de Zorg is er voor alle inwoners van Limburg en werkt vanuit de missie ‘verantwoordelijkheid en zeggenschap’. Op weg naar 2021 in de provincie Limburg wil het Huis voor de Zorg bereiken dat iedereen aan zet is voor de gezondheid en een goede gezondheidszorg. Het Huis voor de Zorg werkt altijd vanuit het klanten- en cliëntenperspectief en heeft een groot vermogen om ervaringsdeskundigheid te mobiliseren. Door de zorgvragersinbreng op verschillende niveaus in Anders Beter verwacht het Huis voor de Zorg dat de stem van de zorgvragers en -consumenten daadwerkelijk bijdraagt aan een betere gezondheid, betere zorg en beheersing van kosten in de regio.

PatiëntenorganisatieHuis voor de Zorg
Zorgverzekeraar

CZ is een niet op winst gerichte zorgverzekeraar die 3,4 miljoen klanten vertegenwoordigt. Haar kernactiviteit is het uitvoeren van de basisverzekering. CZ biedt ook aanvullende verzekeringen en producten voor werkgevers aan, zoals collectieve zorgverzekeringen en bedrijfsgezondheidsprogramma’s. Tot slot voert CZ de Wet Langdurige Zorg uit via het Zorgkantoor in diverse regio’s. Doordat CZ voor veel klanten tegelijk zorg inkoopt, kan zij zich hard maken voor goede, betaalbare en toegankelijk zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Een ‘license to operate’ die uitdagingen en dilemma’s met zich meebrengt en van onze organisatie verantwoordelijkheid, daadkracht en inlevingsvermogen vraagt. Binnen Anders Beter wil CZ samen met alle partners op niet-vrijblijvende wijze samenwerken aan het verbeteren van zorg en gezondheid en het verlagen van zorgkosten.

ZorgverzekeraarCZ
Huisartsenorganisatie

Meditta is een bedrijf van, voor en door huisartsen. Ontstaan op initiatief van de bestaande regionale organisaties in de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg. Wij ondersteunen onze huisartsen op facilitair en organisatorisch gebied en staan borg voor de organisatie van de spoedzorg en chronische zorg in de eerste lijn. Met het bundelen van krachten en kennis wil Meditta de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg waarborgen en verbeteren. Gezondheidszorg zal nog meer dan nu samenwerking tussen de verschillende zorgverleners vragen. Anders Beter is een eerste stap om dit verder vorm te gaan geven.

HuisartsenorganisatieMeditta
Medisch coördinatiecentrum

MCC Omnes verzorgt de diagnostiek voor huisartsen in regio Westelijke Mijnstreek en Echt. Dit gebeurt in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen op het gebied van analyse en expertise en met Meditta voor het logistieke traject. Zo wordt de al aanwezige infrastructuur en kennis in de regio benut. Binnen MCC Omnes werken huisartsen en specialisten daarnaast gezamenlijk aan het stroomlijnen en verbeteren van zorgprocessen en de onderlinge communicatie. Zinnige en zuinige zorg in samenhang is het vertrekpunt. Binnen Anders Beter is het mogelijk om samen op te trekken om duurzame zorg te realiseren, waarbij afgestapt wordt van gebaande paden en uitgesleten wegen.

Medisch coördinatiecentrumMCC Omnes
Samenwerkende Apotheken Maasland (SAM)

In de Westelijke Mijnstreek zijn behalve zelfstandige openbare apotheken ook een aantal apotheken in eigendom van regionale en landelijke ketens. Samenwerkende Apotheken Maasland (SAM) vertegenwoordigt alle 22 openbare apotheken in de regio. De organisatie werd aanvankelijk opgericht om de structuur van avond- en weekenddiensten van apotheken te laten aansluiten op het ontstaan van een regionale spoedpost voor 24-uurs huisartsenzorg. Begonnen als samenwerkingsverband met focus op verbetering van farmaceutische zorg in de regio is de organisatie sinds 2010 met name actief op het gebied van samenwerkings- en doelmatigheidsprojecten met eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Met deelname binnen Anders Beter wordt de plaats van openbare apothekers binnen de ketenzorg in deze regio voor het eerst echt op de kaart gezet; meer dan voorheen kunnen apothekers nu bijdragen aan betere kwaliteit van zorg.

Samenwerkende Apotheken Maasland (SAM)

Samenwerkingspartners

Anders Beter wil samenwerken met andere partijen in de regio Westelijke Mijnstreek om gezamenlijk te werken aan een betere gezondheid en kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Het is het streven van de proeftuin om in de toekomst samen te werken met alle partijen in de regio om zo te komen tot populatiegerichte resultaten. De samenwerking vindt thans op verschillende manieren plaats.

Met de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen vindt overleg plaats over mogelijke samenwerking. Met de GGD Zuid-Limburg vindt actieve samenwerking plaats, doordat de GGD een leidende rol heeft in de uitvoering van de ambitie van Anders Beter om van Zuid-Limburg een bronsgroene zone te maken, wat mede door het Platform Zorg van de Provincie Limburg gestimuleerd wordt. In dit Platform en in het kader van de monitoring van Anders Beter vindt ook samenwerking plaats met de twee andere proeftuinen in Zuid-Limburg: MijnZorg en Blauwe ZorgMaastricht University is een belangrijke samenwerkingspartner in de monitoring van Anders Beter. Ook IQ Healthcare verricht onderzoek. In het project Stimuleren WeHelpen vindt samenwerking plaats met tal van organisaties in de regio Westelijke Mijnstreek en met de coöperatie WeHelpen.

Lid van het netwerk worden?