Ontwikkeling anderhalvelijnszorg

onder paraplu Anders Beter Centrum

- 12 juni 2017 -


Dit jaar zal de anderhalvelijnszorg in de Westelijke Mijnstreek verder worden doorontwikkeld. Hiervoor worden nieuwe anderhalvelijnsproducten aan het zogenaamde Anders Beter Centrum toegevoegd.

Binnen de Westelijke Mijnstreek bestaat een traditie van het werken volgens regionale transmurale werkafspraken waarbij een goede afstemming wordt gezocht tussen huisartsen- en ziekenhuiszorg. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we gezamenlijk verantwoording dragen voor: “Het toegankelijk en betaalbaar houden van goede zorg in de Westelijke Mijnstreek.” Op deze wijze zijn al diverse initiatieven – zogenaamde anderhalvelijnsproducten – ontwikkeld om zoveel mogelijk laagcomplexe zorg in de eerstelijn te houden, zonodig met behulp van expertise uit de tweedelijn. Voorbeelden hiervan zijn het e-meedenkconsult, het osteoporosespreekuur en het recent gestarte teledermatologisch consult.

Deze traditie willen we versterken. Binnen de proeftuin ‘Anders Beter’ is in april 2017 daarom een projectgroep gestart die zich bezighoudt met het (door)ontwikkelen van anderhalvelijnszorg binnen de Triple Aim doelstellingen. Binnen de projectgroep ‘Anders Beter Centrum’ is bewust gekozen voor een afvaardiging van medisch specialisten, huisartsen, CZ en de patiënt zelf, zodat we de stem van al deze doelgroepen vanaf het begin mee kunnen nemen. Samen zetten we ons in voor een betere kwaliteit van zorg, tegen minder kosten.

Er zijn in het land meer proeftuinen bezig met de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg. We maken dan ook dankbaar gebruik van ervaringen die worden opgedaan in andere (Limburgse) proeftuinen. Uniek in onze aanpak in de Westelijke Mijnstreek is dat we ervoor  gekozen hebben om te werken vanuit de bestaande infrastructuur en veel digitaal in te richten. In het najaar van 2017 zullen de eerste nieuwe producten gerealiseerd worden.