Positieve ervaringen ‘Gewenste zorg

in de laatste levensfase’

- 03 april 2018 -

Op dinsdag 27 maart zijn de onderzoeksresultaten van het project Gewenste zorg in de laatste levensfase gepresenteerd aan de deelnemende professionals. Tijdens de bijeenkomst is er een toelichting gegeven op de uitkomsten van de proces- en effectevaluatie die gehouden is tot en met 2017. Hierin kwam naar voren dat het zorgpad als zeer positief wordt ervaren door naasten van patiënten.

Men rapporteert een hoge mate van tevredenheid, een hogere kwaliteit van sterven, zeer betrokken huisartsen en een goede anticipatie qua zorg op de veranderende behoeften van patiënten naarmate het levenseinde dichterbij komt. Huisartsen geven aan veel pro-actiever te handelen na implementatie van het zorgpad en er blijken ook statistisch, significante verschillen met de controlegroep. Dit komt bijvoorbeeld terug in het vroegtijdig signaleren van de laatste levensfase en het starten met palliatieve zorg. Het zorggebruik in de huisartsenpraktijk en ook in het ziekenhuis verandert na implementatie van het zorgpad. Er wordt minder gebruik gemaakt van de lichtere, reguliere consulten en er is meer intensieve zorg (lange visites, communicatie, palliatieve zorg). Er zijn statistisch significant minder acute zorgcontacten op de Huisartsenpost en (niet statistisch significant) minder Spoedeisende Hulp bezoeken in het ziekenhuis, vergeleken met de controlegroep.

Geconcludeerd wordt dat:
• Het zorgpad is geïmplementeerd, zoals in grote lijnen beoogd is.
• De samenwerking in de keten tussen huisartsen, specialisten en apothekers door professionals als positief wordt ervaren.
• Met patiënten vaker vroegtijdig en proactief over de laatste fase van het leven gesproken wordt.
• Meer proactief in plaats van reactief wordt gehandeld en geanticipeerd op de naderende dood.
• Patiënt en naasten door het zorgpad meer ruimte ervaren om zich voor te bereiden op het levenseinde.

Alle deelnemende partners zijn positief over de uitrol van het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg. Daarom hebben de samenwerkende partijen Anders Beter eind 2017 besloten de inclusie van patiënten door te laten lopen. We gaan in de Westelijke Mijnstreek dus door met het verder verbeteren en uitrollen van het TZPZ en we houden jullie op de hoogte van de vorderingen!